Общи условия

за ползване на услуги от Credit Masters
I. Общи разпоредби

Чл. 1. Настоящите Общи условия определят реда за ползване на услуги от Credit Masters с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за банков кредит.

Чл. 2. (1) Credit Masters е вписан в Регистър на БНБ за кредитните посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) с рег.№ BCI00001.
(2) Credit Masters е регистриран като Администратор на лични данни с рег.№377112.
(3) Услугите на Credit Masters са „услуги на информационното общество“ по см. на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.

Чл. 3. (1) Със зареждането на Credit Masters, с извършването на регистрация или с изпълнението на която и да било от функциите на Credit Masters, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.
(2) Собственикът на Credit Masters си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в страницата на Credit Masters. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите използването на Credit Masters.

Чл. 4. Изключителен собственик на Credit Masters е търговско дружество „Credit Masters“ ООД с ЕИК-201766947, с адрес на управление гр.Русе.

II. Сигнали, жалби, възражения

Чл. 5. (1) В случай, че забележите нередност или правата Ви бъдат нарушени, можете да се свържете със Credit Masters и да подадете сигнал, жалба или възражение за констатираната нередност или допуснато нарушение:
1. Жалбата следва да бъде изготвена в писмен вид и да се изпрати на адреса на „Credit Masters“ ООД : гр. Русе
2. Жалбата следва да съдържа следната минимално изискуема информация: идентифициране на жалбоподателя, в т.ч. три имена, подпис, пощенски и/или електронен адрес и телефон за кореспонденция; описание на същността на възражението и на желаното от клиента решение.
3. „Credit Masters“ ООД поддържа регистър на входираните жалби и възражения, както и електронни досиета за тях за срок от 5 години от вписването им.
4. В 30-дневен срок от постъпване на искането, „Credit Masters“ ООД разглежда по същество възникналия казус и се произнася относно обосноваността му, като уведомява писмено клиента за взетото решение, включващо и предложение за конкретни мерки.
5. Уведомяването на клиента се осъществява по реда на параграф 1 в 7 дневен срок от вземане на решението.
6. В случай че „Credit Masters“ ООД предлага обезщетение, то се изплаща в 7-дневен срок от уведомяването на жалбоподателя. Неговият размер се определя, както следва:
• При измерими имуществени вреди –в тяхната левова равностойност;
• При неизмерими имуществени вреди -след преговори с клиента, но не повече от 500 лв.
7. В случай че „Credit Masters“ ООД прецени, че възникналият казус не е в неговите компетенции или в случай на неудовлетвореност на потребителя от взетото решение се прилага чл. 5, ал. 2 от настоящите Общи условия.
(2) Отделно от възможността по ал. 1, разполагате и със следните възможности:
1. в случай, че бъде допуснато нарушение във връзка с личните Ви данни, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.cpdp.bg (Credit Masters е регистриран като Администратор на лични данни с рег.№377112);
2. в случай, че законните Ви права на потребител бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.kzp.bg ;
3. в случай, че бъде допуснато нарушение при осъществяване на кредитното посредничество, освен по реда на предходната алинея, имате право да се обърнете за съдействие към Българската народна банка (БНБ), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.bnb.bg (Credit Masters е регистриран като кредитен посредник с рег.№BCI00001).
(3) Отделно от възможностите по предходните алинеи, винаги разполагате и с възможност да потърсите удовлетворение на правата Ви от компетентния български съд.